Du er forsikret i   via Vaskehjelp AS

Vaskehjelp AS har opprettet forsikringsavtaler som dekker de oppdrag som avtales mellom deg som kunde, og den renholderen som bestilles til oppdraget. Forsikringen omfatter kun de oppdrag som er registrert og avtalt via Vaskehjelp AS, og det omfang av oppdrag som er avtalt gjennom tjenesten. Den generelle arbeidsbeskrivelsen og brukerbetingelsene som er akseptert ved første gangs registering som kunde eller renholder i Vaskehjelp, gjelder også for forsikringsavtalenes omfang. Eventuelle tjenester ut over dette vil dermed ikke være omfattet av forsikringsavtalen.

Forsikringer som gjelder for deg som kunde som bestiller oppdrag via Vaskehjelp.

Som kunde i Vaskehjelp AS bestiller du oppdrag via app eller på nettsiden vaskehjelp.no. I forsikringsavtalene regnes du som bestiller oppdraget som «oppdragsgiver», og den som utfører oppdraget som «oppdragstaker». Det er altså den forsikringsmessige betegnelsen på kunde og renholder, som du finner igjen i forsikringsdokumentene.

Som kunde og bestiller av oppdrag er du dekket av følgende forsikringer:

 • Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på ting eller person som renholder (oppdragstaker) kan påføre deg gjennom det avtalte oppdraget. Erstatningsansvaret avgjøres i forhold til norske lover og rettsregler. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.
 • Forsikring for tap av nøkler som dekker utgifter hvis renholder (oppdragstaker) mister eller på annen måte forårsaker at nøkler kommer på avveie. Det vil typisk være utgifter til utskifting av låser, vakthold, sikring og lignende. Forsikringssummen er på inntil kr. 300.000,- per skadetilfelle.
 • Kriminalitetsforsikring som dekker tap påført deg som kunde via kriminelle handlinger som det kan bevises/sannsynliggjøres at renholder har utført. Det absolutt krav at saken skal anmeldes til Politiet før at saken kan meldes inn som en forsikringssak. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.

Det er forsikringsavtalen og-vilkårenes bestemmelser som gjelder i forhold til hva som dekkes, hva som ikke dekkes og andre bestemmelser. I forsikringsavtalene er det angitt en egenandel. Denne gjelder ikke deg som kunde, da det en den egenandel renholder/Vaskehjelp AS må betale etter at du som kunde har fått godkjent en skade og fått utbetalt din erstatning. Det er viktig at man setter seg inn i forsikringsvilkårene.

Som kunde i Vaskehjelp AS har du IKKE yrkesskadeansvar for renholderen

Ved bestilling av oppdrag via Vaskehjelp AS regnes du «oppdragsgiver» og bestiller vaskeoppdraget av en renholder (oppdragstaker) som er registret med eget firma. Det blir dermed som å bestille et oppdrag via et hvilket som helst annet firma, og du har ikke noe ansvar i forhold til Lov om yrkesskade.

Ansvar for personskade, herunder forsikringsplikten i Lov om yrkesskade, er ofte en bekymring for de som engasjerer en privatperson til å vaske for seg. Det er en moralsk og lovmessig problemstilling for de som ikke har bestilt vaskingen via et vaskebyrå eller ett firma. Hvis man havner i en situasjon hvor man får yrkesskadeforsikringsplikt, og ikke har yrkesskadeforsikring, risikerer man å måtte betale erstatningen selv. Det vil kunne få enorme økonomiske konsekvenser.

Som kunde hos Vaskehjelp AS skal du imidlertid vite at renholderen er omfattet av en ulykkesforsikring som gir erstatning for personskade til renholderen hvis vedkommende blir utsatt for en ulykke under utførelse av oppdrag for deg. Ulykkesforsikringen gjelder altså for renholderen, men det er jo godt å vite at den som utfører oppdraget for deg også er forsikret.

Forsikringer som gjelder for deg som renholder som utfører oppdrag via Vaskehjelp.

Som renholder i Vaskehjelp AS mottar du oppdrag via appen Vaskehjelp og på vaskehjelp.no. I forsikringsavtalene regnes du som utfører oppdraget som «oppdragstaker», og den som bestiller oppdraget som «oppdragsgiver». Det er altså den forsikringsmessige betegnelsen på renholder og kunde, som du finner igjen i forsikringsdokumentene.

Som renholder og den som utfører oppdrag er du dekket av følgende forsikringer:

 • Ulykkesforsikring som dekker personskade som følge av en ulykkeshendelse under utførelse av oppdrag bestilt og bekreftet via Vaskehjelp. Forsikringen gjelder også på direkte reise mellom hjem og oppdragsstedet, samt på direkte reise mellom forskjellige oppdragssted. Ved ulykke dekkes følgende erstatningsposter:
  • Påførte behandlingsutgifter
  • Tapt inntekt, begrenset til inntekt fra oppdrag via Vaskehjelp AS i perioden frem til varig konsekvens av skaden er avgjort.
  • Ervervserstatning, erstatning av fremtidig inntektstap begrenset til inntektsopptjening via Vaskehjelp AS
  • Ménerstatning
  • Dødsfallserstatning
  • Se forsikringsbevis og –vilkår for fullstendig informasjon om forsikringsdekningen, unntak og begrensninger
 • Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på ting eller person som du som renholder (oppdragstaker) kan påføre kunden gjennom det avtalte oppdraget. Erstatningsansvaret avgjøres i forhold til norske lover og rettsregler. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle. Din egenandel ved skade er kr. 10.000,-.
 • Forsikring for tap av nøkler som dekker utgifter hvis du som renholder (oppdragstaker) mister eller på annen måte forårsaker at nøkler kommer på avveie. Det vil typisk være utgifter til utskifting av låser, vakthold, sikring og lignende. Forsikringssummen er på inntil kr. 300.000,- per skadetilfelle. Din egenandel ved skade er kr. 10.000,-.
 • Kriminalitetsforsikring som dekker tap påført kunde via kriminelle handlinger som det kan bevises/sannsynliggjøres at du som renholder har utført. Det absolutt krav at saken skal anmeldes til Politiet før at saken kan meldes inn som en forsikringssak. Krav om politianmeldelse er et viktig moment i forhold til å sikre at det kun er velbegrunnede krav som fremsettes. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle. Din egenandel er kr. 10.000,-.

Ansvars- og kriminalitetsforsikringen siker at du som vasker med eget registrert firma har de forsikringsordninger overfor kunder som det er normalt at alle firma opprettet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at forsikringen kun gjelder for deg som enkeltpersonforetak. Hvis det ansettes andre i ditt foretak, vil du og ditt foretak ikke lenger være omfattet av den kollektive forsikringsordningen via Vaskehjelp AS.

Det er viktig med en tidligst mulig melding og best mulig dokumentasjon av en skade.

Ta gjerne bilder og legg disse ved skademeldingen. Hvis skaden bør besiktiges er det viktig at man tar raskt tar kontakt, og ikke rydder eller endrer på forhold på skadestedet. Man må imidlertid iverksette de tiltak som er nødvendig for å unngå skade eller at skadeomfanget økes.

Skader kan meldes av både deg som kunde og av renholder. Det er en stor fordel om en skade meldes «straks og uten ugrunnet opphold», men i henhold til forsikringsavtalelovens bestemmelser skal en skade meldes innen 1 år.

Ved skader hvor det er nødvendig med umiddelbar kontakt, ring supporttelefon +47 913 70 090.