Du er forsikret i If via Vaskehjelp AS

Generelt om forsikringer av oppdrag via Vaskehjelp
Vaskehjelp AS har opprettet forsikringsavtaler som dekker de oppdrag som avtales mellom deg som kunde, og den vasker som bestilles til oppdraget. Forsikringen omfatter kun de oppdrag som er registrert og avtalt via Vaskehjelp AS sin App, og det omfang av oppdrag som er avtalt i App’en. Den generelle arbeidsbeskrivelsen og brukerbetingelsene som er akseptert ved første gangs registering som kunde eller vasker i App’en, gjelder også for forsikringsavtalenes omfang. Eventuelle tjenester ut over dette vil dermed ikke være omfattet av forsikringsavtalen.

Forsikringer som gjelder for deg som kunde som bestiller oppdrag via App’en.

Som kunde i Vaskehjelp AS bestiller du oppdrag via App’en. I forsikringsavtalene regnes du som bestiller oppdraget som «oppdragsgiver», og den som utfører oppdraget som «oppdragstaker». Det er altså den forsikringsmessige betegnelsen på kunde og vasker, som du finner igjen i forsikringsdokumentene.

Som kunde og bestiller av oppdrag er du dekket av følgende forsikringer:
 • Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på ting eller person som vasker (oppdragstaker) kan påføre deg gjennom det avtalte oppdraget. Erstatningsansvaret avgjøres i forhold til norske lover og rettsregler. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.
 • Forsikring for tap av nøkler som dekker utgifter hvis vasker (oppdragstaker) mister eller på annen måte forårsaker at nøkler kommer på avveie. Det vil typisk være utgifter til utskifting av låser, vakthold, sikring og lignende. Forsikringssummen er på inntil kr. 300.000,- per skadetilfelle.
 • Kriminalitetsforsikring som dekker tap påført deg som kunde via kriminelle handlinger som det kan bevises/sannsynliggjøres at vasker har utført. Det absolutt krav at saken skal anmeldes til Politiet før at saken kan meldes inn som en forsikringssak. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.

Det er forsikringsavtalen og-vilkårenes bestemmelser som gjelder i forhold til hva som dekkes, hva som ikke dekkes og andre bestemmelser. I forsikringsavtalene er det angitt en egenandel. Denne gjelder ikke deg som kunde, da det en den egenandel vasker/Vaskehjelp AS må betale etter at du som kunde har fått godkjent en skade og fått utbetalt din erstatning. Det er viktig at man setter seg inn i forsikringsvilkårene.

Som kunde i Vaskehjelp AS sin App har du IKKE yrkesskadeansvar for vaskeren

Ved bestilling av oppdrag via Vaskehjelp AS sin App regnes du «oppdragsgiver» og bestiller vaskeoppdraget av en vasker (oppdragstaker) som er registret med eget firma. Det blir dermed som å bestille et oppdrag via et hvilket som helst annet firma, og du har ikke noe ansvar i forhold til Lov om yrkesskade.

Ansvar for personskade, herunder forsikringsplikten i Lov om yrkesskade, er ofte en bekymring for de som engasjerer en privatperson til å vaske for seg. Det er en moralsk og lovmessig problemstilling for de som ikke har bestilt vaskingen via et vaskebyrå eller ett firma. Hvis man havner i en situasjon hvor man får yrkesskadeforsikringsplikt, og ikke har yrkesskadeforsikring, risikerer man å måtte betale erstatningen selv. Det vil kunne få enorme økonomiske konsekvenser.

Som kunde hos Vaskehjelp AS skal du imidlertid vite at vaskeren er omfattet av en ulykkesforsikring som gir erstatning for personskade til vaskeren hvis vedkommende blir utsatt for en ulykke under utførelse av oppdrag for deg. Ulykkesforsikringen gjelder altså for vaskeren, men det er jo godt å vite at den som utfører oppdraget for deg også er forsikret.

Forsikringer som gjelder for deg som vasker som utfører oppdrag via App’en.

Som vasker i Vaskehjelp AS mottar du oppdrag via App’en. I forsikringsavtalene regnes du som utfører oppdraget som «oppdragstaker», og den som bestiller oppdraget som «oppdragsgiver». Det er altså den forsikringsmessige betegnelsen på vasker og kunde, som du finner igjen i forsikringsdokumentene.

Som vasker og den som utfører oppdrag er du dekket av følgende forsikringer:
 • Ulykkesforsikring som dekker personskade som følge av en ulykkeshendelse under utførelse av oppdrag bestilt og bekreftet via
  • App’en. Forsikringen gjelder også på direkte reise mellom hjem og oppdragsstedet, samt på direkte reise mellom forskjellige oppdragssted. Ved ulykke dekkes følgende erstatningsposter:
   • Påførte behandlingsutgifter
   • Tapt inntekt, begrenset til inntekt fra oppdrag via Vaskehjelp AS i perioden frem til varig konsekvens av skaden er avgjort.
   • Ervervserstatning, erstatning av fremtidig inntektstap begrenset til inntektsopptjening via Vaskehjelp AS
   • Ménerstatning
   • Dødsfallserstatning
   • Se forsikringsbevis og –vilkår for fullstendig informasjon om forsikringsdekningen, unntak og begrensninger
 • Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på ting eller person som du som vasker (oppdragstaker) kan påføre kunden gjennom det avtalte oppdraget. Erstatningsansvaret avgjøres i forhold til norske lover og rettsregler. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle. Din egenandel ved skade er kr. 10.000,-.
 • Forsikring for tap av nøkler som dekker utgifter hvis du som vasker (oppdragstaker) mister eller på annen måte forårsaker at nøkler kommer på avveie. Det vil typisk være utgifter til utskifting av låser, vakthold, sikring og lignende. Forsikringssummen er på inntil kr. 300.000,- per skadetilfelle. Din egenandel ved skade er kr. 10.000,-.
 • Kriminalitetsforsikring som dekker tap påført kunde via kriminelle handlinger som det kan bevises/sannsynliggjøres at du som vasker har utført. Det absolutt krav at saken skal anmeldes til Politiet før at saken kan meldes inn som en forsikringssak. Krav om politianmeldelse er et viktig moment i forhold til å sikre at det kun er velbegrunnede krav som fremsettes. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle. Din egenandel er kr. 10.000,-.

Ansvars- og kriminalitetsforsikringen siker at du som vasker med eget registrert firma har de forsikringsordninger overfor kunder som det er normalt at alle firma opprettet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at forsikringen kun gjelder for deg som enkeltpersonforetak. Hvis det ansettes andre i ditt foretak, vil du og ditt foretak ikke lenger være omfattet av den kollektive forsikringsordningen via Vaskehjelp AS.

Det er viktig med en tidligst mulig melding og best mulig dokumentasjon av en skade.

Ta gjerne bilder og legg disse ved skademeldingen. Hvis skaden bør besiktiges er det viktig at man tar raskt tar kontakt, og ikke rydder eller endrer på forhold på skadestedet. Man må imidlertid iverksette de tiltak som er nødvendig for å unngå skade eller at skadeomfanget økes.

Skader kan meldes av både deg som kunde og av vasker. Det er en stor fordel om en skade meldes «straks og uten ugrunnet opphold», men i henhold til forsikringsavtalelovens bestemmelser skal en skade meldes innen 1 år. Det er viktig at man ved melding av skade oppgir følgende:

 • Kunde (Oppdragsgiver) registrert på oppdraget i App’en
 • Vasker (Oppdragstaker) registrert på oppdraget i App’en
 • Skadetidspunkt, dato og tid
 • Skadested: Adresse
 • Skadelidt: Navn, telefonnummer og e-post
 • Hva er skadet: Kort beskrivelse
 • Hva antar man er skadeårsaken: Kort beskrivelse
 • Mener man andre er ansvarlig for skaden: Navn og begrunnelse

Skademeldingen sendes enklest på e-post til forsikring@vaskehjelp.no, men kan også sendes i post til Vaskehjelp AS, Tungasletta 8, 7047 Trondheim. Ved skader hvor det er nødvendig med umiddelbar kontakt, ring supporttelefon +47 913 70 090.

Personvern

Personopplysninger vil bli behandlet i henhold til lov om personopplysninger (personopplysningsloven). Ved å akseptere vilkårene i app’en gir jeg samtidig samtykke til at mine personopplysninger kan brukes slik som fastsatt i Personopplysningslovens kap. II.

Det skal være trygt å benytte seg av våre tjenester og vi Vaskehjelp AS gjør alt vi kan for å sikre personvernet til våre brukere og samarbeidspartnere til enhver tid. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger i tilknytning til din bruk av Vaskehjelp™ og hvilke rettigheter du har til innsyn og kontroll med dine personopplysninger.

  1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
   Vi vil bare behandle personopplysninger om våre brukere så langt dette er nødvendig for å administrere din bruk av tjenesten og for å sikre deg tilgang til den informasjon du har behov for i forbindelse med bestilling og oppfølging av rengjøringsoppdrag.Konkret innebærer dette at vi registrerer og behandler følgende opplysninger:
   a) Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.
   b) Betalingsinformasjon (kredittkortopplysninger)
   c) Informasjon om aktive og avsluttede oppdrag (tid, sted, vederlag mv.)
   d) Opplysninger som meddeles i chat-funksjonalitet med rengjører.
   e) IP-adressen din når du besøker Vaskehjelp sine nettsider
   Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere og oppfordrer kunder og renholdere om å avstå fra formidling av slike opplysninger via Vaskehjelp™.
  2. HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
   Personopplysningene som vi behandler vil bli benyttet til å administrere og forvalte tjenesten og sikre deg nødvendig informasjon om dine oppdrag og kundehistorikk. Vi tar forbehold om å kunne orientere kunder og rengjørere ved eventuelle feil i App’en pr sms.Når du besøker våre nettsider, vil din IP-adresse også kunne brukes for det formålet å forbedre vår tjeneste og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden vår, se punkt 8.
  3. HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?
   De opplysninger vi behandler stammer enten fra informasjon som du gir oss i forbindelse med registrering som bruker av tjenesten, i tillegg til informasjon vi mottar gjennom bruk av tjenesten (bestillinger, oppdragsavtaler m.v). Dette kan også omfatte informasjon vi mottar fra renholdere eller som vi ellers innhenter direkte fra tilgjengelig kilder. Dette kan blant annet omfatte opplysninger fra identitetskontroll mv.
  4. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?
   Vi behandler dine personopplysninger på basis av det samtykke du har gitt oss til dette i forbindelse med etablering av bruker på tjenesten og da i samsvar med de vilkår og betingelser som fremgår av denne Personvernerklæringen.
  5. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?
   Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om våre brukere til de av våre ansatte og oppdragstakere som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi vil også kunne gi tilgang til nødvendige opplysninger til renholdere som tilbyr tjenester via Vaskehjelp™. Alle renholdere har påtatt seg tilsvarende forpliktelser mht forsvarlig behandling av dine personopplysninger basert på deres tjenesteavtale med oss.Vi kan også dele disse opplysningene med våre databehandlere, se punkt 6, og ved særskilt behov også selskapets rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for at opplysningene behandles fullt ut innenfor rammene av denne personvernerklæringen.
  6. HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
   Vi vil kunne benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysninger om våre brukere. Dette vil omfatte leverandører av lagrings- og driftstjenester (Amazon Web Services og tilsvarende leverandører av «skytjenester»), samt leverandører av annonse- og analysetjenester slik som Google Analytics. I tillegg vil personopplysningene kunne være tilgjengelig for leverandører av drifts- og vedlikeholdstjenester (service/support).Våre databehandlere som nevnt foran kan befinne seg i utlandet (både innenfor og utenfor EU) og ditt samtykke til lagring og bruk omfatter da også overføring av personopplysningene til disse databehandlerne. Vi vil imidlertid påse at alle våre databehandlere har – og opprettholder – et forsvarlig sikkerhetsnivå på sine aktiviteter slik at dine personopplysninger er trygge også når de behandles utenfor Norge.Databehandlere har heller ikke rett til å overlevere personopplysninger til andre (underleverandør) for lagring eller bearbeidelse uten etter forutgående skriftlig avtale med oss.En oversikt over vår bruk av databehandlere vil gis av oss på forespørsel.Informasjonen vil for øvrig ikke bli gjort tilgjengelig for utenforstående for noe annet formål. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at opplysningene kan bli utlevert som følge av offentligrettslig/juridisk pålegg, for eksempel til skattemyndigheter eller øvrige offentlige organer eller institusjoner.
  7. HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
   Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for det ut fra formålet med behandlingen, og blir deretter slettet. Opplysninger om pågående og tidligere oppdrag, inkludert opplysninger som er utvekslet med renholdere, vil bli lagret inntil du avvikler din profil på Vaskehjelp™.Vi kan bevare kundeopplysninger opptil 12 mnd etter at du har avviklet din profil på Vaskehjelp™. Denne oppbevaringen er blant annet begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon m.v. men er også nødvendig for å ivareta dine interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser.Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid.
  8. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I MARKEDSFØRING
   Vi vil ikke gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for utenforstående, ref punkt 6, men ditt samtykke til bruk av tjenesten omfatter også samtykke til å motta tilpasset markedsføring og annen informasjon fra oss og som har naturlig tilknytning til våre tjenester. Slik informasjon vil primært bli gjort tilgjengelig direkte i App’en, men kan også bli formidlet via e-post. Du kan når som helst reservere deg mot å motta informasjon pr e-post.
  9. HVORDAN BRUKER VI HENVENDELSER MV.
   Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg som kunde så lenge kundeforholdet består. Dette gjelder f.eks. bruk av din e-post adresse for å sende ut nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale som vi mener er relevant for deg.Vi anser et kundeforhold som avsluttet 3 år etter siste leveranse av tjeneste til kunden, med mindre annen etterfølgende kontakt tilsier at kundeforholdet fortsatt kan anses for å bestå.Selskapets nettside benytter informasjonskapsler (cookies).Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, samt huske din innlogging.Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts cookies»). Vi bruker:

   • nødvendige informasjonskapsler, som er vesentlige for funksjonaliteten i nettsiden vår, altså lagring av brukerdata for autentiserings- og autorisasjonsformål;
   • funksjonelle informasjonskapsler, som hjelper å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår og huske preferansene dine, f.eks. dine språkinnstillinger;
   • analytiske informasjonskapsler, som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes. Til dette formålet bruker vi WebAnalytics-informasjonskapsler.

   Vi bruker også markedsføringsinformasjonskapsler som registrerer din adferd på nettsiden vår og benyttes til å sende deg skreddersydde reklamer når du besøker andre nettsider (såkalt «tredjeparts cookies»).

   Du kan når som helst selv justere dine personverninnstillinger her:

  10. HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR DU?
   Alle våre brukere skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører dem. Vår personvernpolicy skal derfor være tilgjengelig for kundene på selskapets nettside, og det skal vises til dette med innlagt lenke ved etablering av brukerprofil. For kunder som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn fra kunden.Som registrert har du rett til:

   • å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg,
   • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
   • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),
   • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,
   • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.
  11. HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?
   Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.
  12. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?
   Kunder som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss via: personvern@vaskehjelp.no, telefon: +47 913 70 090